[Slide][5][owlslide]

ติดตาม!! ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศธ.

ติดตาม!! ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศธ.

ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ จากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

อ่านเพิ่มเติม.

ติดตาม!! ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สพม.21

ติดตาม!! ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สพม.21

ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (สพม.21)

อ่านเพิ่มเติม.

ติดตาม!! ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ติดตาม!! ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

อ่านเพิ่มเติม.

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา

นายประภาส ศรีสุพล

แนะนำผู้บริหาร ครู ดีเด่น ของโรงเรียน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และครู.

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW School)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
 • ประชาสัมพันธ์
 • โครงการ-กิจกรรม
 • ครู-นักเรียนดีเด่น
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สมัครงาน
 • ข่าวสพม-21
[ประชาสัมพันธ์][16][thefilter]

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร จากทางโรงเรียนที่มีการอัพเดท

อัพเดท!! ข่าวล่าสุด

  แนะนำผู้บริหาร ครู ดีเด่น ของโรงเรียน
  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และครู.

  โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

  คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
  คุณธรรม นำความรู้
  ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
  เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
  คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
  นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
  อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
  “มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
  สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
  ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

  อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

  [latest][7][recentright]