[Slide][5][owlslide]

ติดตาม!! ข่าวสาร-ห้องเรียนสีขาว

ติดตาม!! ข่าวสาร-ห้องเรียนสีขาว

ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ โครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนพรเจริญวิทยา

อ่านเพิ่มเติม.

ติดตาม!! ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สพม.บึงกาฬ

ติดตาม!! ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สพม.บึงกาฬ

ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต บึงกาฬ (สพม.บึงกาฬ)

อ่านเพิ่มเติม.

คลังภาพกิจกรรม!! โรงเรียนพรเจริญวิทยา

คลังภาพกิจกรรม!! โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ภาพกิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ของผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนพรเจริญวิทยา

อ่านเพิ่มเติม.

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา

นายศุภชัย สายเย็น

แนะนำผู้บริหาร ครู ดีเด่น ของโรงเรียน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และครู.


โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW School)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
 • ประชาสัมพันธ์
 • โครงการ-กิจกรรม
 • ครู-นักเรียนดีเด่น
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สมัครงาน
 • วารสารโรงเรียน
[ประชาสัมพันธ์][16][thefilter]

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร จากทางโรงเรียนที่มีการอัพเดท

อัพเดท!! ข่าวล่าสุด

  แนะนำผู้บริหาร ครู ดีเด่น ของโรงเรียน
  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และครู.

  โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

  คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
  เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
  ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
  คุณธรรม นำความรู้
  คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
  นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
  อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
  “มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
  สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
  ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

  อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

  [latest][3][recentright]

  จำนวนการดูหน้าเว็บรวม