• Home
  • นักเรียน จบปีการศึกษา 2561 มอบเงินในการจัดซื้อเก้าอี้เหล็ก เป็นที่ระลึุก 7 มีนาคม 2562

นักเรียน จบปีการศึกษา 2561 มอบเงินในการจัดซื้อเก้าอี้เหล็ก เป็นที่ระลึุก 7 มีนาคม 2562

นักเรียน จบปีการศึกษา 2561 มอบเงินในการจัดซื้อเก้าอี้เหล็ก เป็นที่ระลึุก 7 มีนาคม 2562

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][7][recentright]