• Home
  • โรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นผู้นำทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนากีฬา วิชาการประสานชุมชน ทุกคนทำงานเป็นระบบมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐาน ปลอดสารเสพติด. และเนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นของสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือใช้ภาษาที่สุภาพนะค่ะ.

      อ่านเพิ่มเติม.

โรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นผู้นำทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนากีฬา วิชาการประสานชุมชน ทุกคนทำงานเป็นระบบมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐาน ปลอดสารเสพติด. และเนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นของสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือใช้ภาษาที่สุภาพนะค่ะ.

  อ่านเพิ่มเติม.

วงแหวนการเคลื่อนไหว (Move Ring) : สีแดง
ปิดวงแหวนสีแดง วงแหวนการเคลื่อนไหวสีแดงด้วยการเคลื่อนไหวประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินปกติ เดินขึ้นบันได หรือการเคลื่อนไหวในทุกๆ รูปแบบ Apple Watch ก็จะนับการเผาผลาญแคลอรี่และเพิ่มในวงแหวนการเคลื่อนไหวและจะปิดครบเมื่อแคลอรี่ถูกเผาผลาญตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง เราตั้งแคลอรี่ต่อวันไว้ที่ 400 Kcal เราก็เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันง่ายๆ ให้ครบจนปิดวงแหวน เช่น การเดินในสถานีรถไฟฟ้า การปั่นจักรยานไปทำงาน พาสุนัขไปเดินเล่น ทำสวน หรือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม