• Home
  • ประชุมผู้ปกครอง หาแนวทางการแก้ไขผลการเรียนตกค้าง ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ | 1 เมษายน 62

ประชุมผู้ปกครอง หาแนวทางการแก้ไขผลการเรียนตกค้าง ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ | 1 เมษายน 62

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายธนากฤต เปริน ประชุมร่วมหาแนวทางการแก้ไขผลการเรียนตกค้าง โดยมี ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ
โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม