• Home
  • นักเรียนสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคาร 3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา

นักเรียนสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคาร 3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นักเรียนสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคาร 3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม