• Home
  • คณะครูปฏิบัติงาน รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โดม 40 ปี โรงเรียนพรเจริญวิทยา

คณะครูปฏิบัติงาน รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โดม 40 ปี โรงเรียนพรเจริญวิทยา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะครูปฏิบัติงาน รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โดม 40 ปี โรงเรียนพรเจริญวิทยา


โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม