• Home
  • ยอดรับสมัครเข้าเรียนต่อวันแรก พรุ่งนี้ 23 มีนาคม 2562 รับสมัครตามปกติ นะครับ มาอยู่ในรั้ว พรเจริญวิทยา ด้วยกัน

ยอดรับสมัครเข้าเรียนต่อวันแรก พรุ่งนี้ 23 มีนาคม 2562 รับสมัครตามปกติ นะครับ มาอยู่ในรั้ว พรเจริญวิทยา ด้วยกัน

ยอดรับสมัครเข้าเรียนต่อวันแรก พรุ่งนี้ 23 มีนาคม 2562 รับสมัครตามปกติ นะครับ มาอยู่ในรั้ว พรเจริญวิทยา ด้วยกัน

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม