• Home
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพรเจริญวิทยา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และเพื่อให้การทำงานดำเนินงานได้พัฒนาต่อไป ข้อให้ผู้ปกครองเสนอแนะในโพสนี้ได้เลยครับ


#พจว #แนะนำพัฒนา #ชาวม่วงเหลือง

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม