• Home
  • นักเรียนชนะเลิศ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 ระดับ สพม.21

นักเรียนชนะเลิศ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 ระดับ สพม.21


       ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ลำดับที่ 1 พรเจริญวิทยา เด็กหญิงครองทรัพย์ สุวรรณเนตร 95 ทอง อันดับ ๑ ครูผู้ฝึกสอน ครูธีรนันท์ ไชยเชษฐ์ 
       กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ลำดับที่ 1 พรเจริญวิทยา นางสาววราภรณ์ ไขโพธิ์ 97 ทอง อันดับ ๑ ครูผู้ฝึกสอน ครูทิพวัลย์ แก้วกันหา โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม