• Home
  • พรุ่งนี้!! 6 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนพรเจริญวิทยา จะมีการเช็คยอด

พรุ่งนี้!! 6 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนพรเจริญวิทยา จะมีการเช็คยอด

พรุ่งนี้วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนพรเจริญวิทยาจะมีการเช็คยอดการมีตัวตนของนักเรียน มาเข้าแถวกันให้ทันเวลานะ 07.50 น.


 #pcw

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม