• Home
  • สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ

สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ                                 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในระดับสหวิทยาเขต ไปแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 
โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม