• Home
  • ผู้บริหาร และบุคลาการ

ผู้บริหาร และบุคลาการ

ฝ่ายบริหาร
            นายประภาส  ศรีสุพล    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา
           นายนิมิตร  กวีกรณ์        ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
                                                                                                                และกลุ่มงานบริหารบุคล
           นายธนากฤต  เปริน      ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
                                                                                                                และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


         ครูประจำการ 85 คน  ครูช่วยสอน 5 คน ครูต่างประเทศ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน
         
         เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6
จำนวน 46 ห้องเรียน มีนักเรียน 1663 คน(ข้อมูล 10 มิ.ย.62)โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม