• Home
  • ผล O-NET 2561 ลำดับที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ สพม.21

ผล O-NET 2561 ลำดับที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ สพม.21


             วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 มอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยท่านอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบ ซึ่งโรงเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 คะแนนเฉลี่ยรวมสูง ได้ลำดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ 


โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม