• Home
  • นักเรียนเยาวชนทีมชาติประเภทกรีฑา เข้าแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 วันที่ 17 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ อินโดนีเซีย

นักเรียนเยาวชนทีมชาติประเภทกรีฑา เข้าแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 วันที่ 17 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ อินโดนีเซีย          วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการประภาส ศรีสุพล กล่าวให้กำลังใจ และมอบดอกไม้ ให้กับ นางสาวสิริยากร มิ่งโอโล นักเรียนโรงเรียนพรเจริญวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ซึ่งทำการฝึกซ้อมโดยคุณครูสุกรรณ พิเภก เข้าร่วมทำการแข่งขันกรีฑา ประเภทขว้างจักร ในรายการอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม