• Home
  • นักเรียนชนะเลิศ การคัดเลือกนักกรีฑาตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซี่ยนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักเรียนชนะเลิศ การคัดเลือกนักกรีฑาตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซี่ยนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

         นักเรียนชนะเลิศการคัดเลือกนักกรีฑาตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซี่ยนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
             - นางสาวสุริยการ มิ่งโอโล ชนะเลิศ สถิติ 39.33 เมตร ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย ไป อินโดนีเซีย 
             - นางสาววริยา  สมภักดี ได้ที่ 3 สถิติ 30.80 เมตร


โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม