• Home
  • โรงเรียนพรเจริญวิทยาเป็นตัวแทนโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม. ปลาย เข้าร่วมการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

โรงเรียนพรเจริญวิทยาเป็นตัวแทนโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม. ปลาย เข้าร่วมการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

          โครงาน Say It Out จากโรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นตัวแทนโครงงานภาษาอังกฤษในระดับ ม. ต้น จังหวัดบึงกาฬ
          โครงงาน Read It Right จากโรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นตัวแทนโครงงานภาษาอังกฤษ ม. ปลาย จังหวัดบึงกาฬ
           เข้าร่วมการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม