• Home
  • น.ส.สิริยากร มิ่งโอโล ได้เหรียญทองแดงกีฬาขว้างจักร จากรายการอาเซียนสกูลเกมส์ 17-25 ก.ค.2562 ณ อินโดนีเซีย

น.ส.สิริยากร มิ่งโอโล ได้เหรียญทองแดงกีฬาขว้างจักร จากรายการอาเซียนสกูลเกมส์ 17-25 ก.ค.2562 ณ อินโดนีเซีย

น.ส.สิริยากร มิ่งโอโล ได้เหรียญทองแดงกีฬาขว้างจักร จากรายการอาเซียนสกูลเกมส์ 17-25 ก.ค.2562 ณ อินโดนีเซียโรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม