• Home
  • นักเรียนชนะเลิศการประกวดแข่งขันมัคนายกน้อย วันที่ 22 ก.ค.2562

นักเรียนชนะเลิศการประกวดแข่งขันมัคนายกน้อย วันที่ 22 ก.ค.2562


         วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าทำการประกวดแข่งขันมัคนายกน้อย ในโครงการสนับสนุนศีล 5 คณะสงฆ์นำหน้า ประชา รัฐ ร่วมใจ ให้รู้รักสามัคคี ถิ่นไทนี้จะร่มเย็น ณ วัดสังฆธรรมมาราม อำพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬโรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม