• Home
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็ปไซด์ และการจัดทำหลักสูตร 24-29 กรกฎาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็ปไซด์ และการจัดทำหลักสูตร 24-29 กรกฎาคม 2562


           เวลา 09.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็ปไซด์ และการจัดทำหลักสูตร ให้กับคณะครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา เพื่อให้ครูได้พัฒนาระบบการศึกษาให้ทันสมัยทันเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม