• Home
  • โรงเรียนพรเจริญวิทยา ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดบึงกาฬ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องโคมไฟมหัศจรรย์ พีระมิดยอดตัด ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนพรเจริญวิทยา ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดบึงกาฬ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องโคมไฟมหัศจรรย์ พีระมิดยอดตัด ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

      นักเรียนโรงเรียนพรเจริญวิทยา ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดบึงกาฬ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องโคมไฟมหัศจรรย์ พีระมิดยอดตัด ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562


โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม