• Home
  • นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Innovation and Technologu Genius Camp 2019

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Innovation and Technologu Genius Camp 2019

             นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Innovation and Technologu Genius Camp 2019 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม