• Home
  • บทเรียน ออนไลน์ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

บทเรียน ออนไลน์ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

บทเรียนออนไลด์ ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรี 


โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][7][recentright]