• Home
  • อบรมโครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร

อบรมโครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร

            วันที่ 9 กันยายน 2562 ครู นักเรียนโรงเรียนพรเจริญวิทยา เข้าร่วมอบรมโครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร จัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาลพรเจริญ ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม