• Home
  • วันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาแก่ บุคลากรโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาแก่ บุคลากรโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562

          วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาแก่ บุคลากรโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562 1.นางนิลรัตน์ ส่งศรี 2.นางวัฒนา วิชัย 3.นายทองสุข สงครามมะลิ ณ หอประชุม 2

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม