• Home
  • ประชุมเตรียมความพร้อมกับผู้บริหาร คณะครูกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ที่เป็นผู้ดูแลระบบเว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ

ประชุมเตรียมความพร้อมกับผู้บริหาร คณะครูกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ที่เป็นผู้ดูแลระบบเว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ

             วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมกับผู้บริหาร คณะครูกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ที่เป็นผู้ดูแลระบบเว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญโรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม