• Home
  • นายอำเภอพรเจริญ พร้อมข้าราชการ เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม วันพ่อแห่งชาติ

นายอำเภอพรเจริญ พร้อมข้าราชการ เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม วันพ่อแห่งชาติ

           เวลา 08.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายอำเภอพรเจริญ พร้อมข้าราชการ หน่วยงาน เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม วันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ

            นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา  พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างร่วมทำพิธีถวายพานพุ่ม และถวายบังคม   วันพ่อแห่งชาติโรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม