• Home
  • โรงเรียนพรเจริญวิทยารับนิเทศ ตรวจสอบติดตามและประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ วันที่ 28 มกราคม 2563

โรงเรียนพรเจริญวิทยารับนิเทศ ตรวจสอบติดตามและประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ วันที่ 28 มกราคม 2563

               วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพรเจริญวิทยารับนิเทศ ตรวจสอบติดตามและประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ตามประเด็นการตรวจสอบทั้ง 10 ด้าน 
โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม