• Home
  • ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

          โรงเรียนพรเจริญวิทยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา งานแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนพรเจริญวิทยา

     
 

 
โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม