• Home
  • แจ้งรายชื่อจบการศึกษาและรับวุฒิการศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่คุณครูวัชรี อาจวิชัย

แจ้งรายชื่อจบการศึกษาและรับวุฒิการศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่คุณครูวัชรี อาจวิชัย

           โรงเรียนพรเจริญวิทยา  แจ้งรายชื่อจบการศึกษาและรับวุฒิการศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 และนักเรียนต้องการวุฒิการศึกษาก่อนกำหนด ติดต่อที่คุณครูวัชรี อาจวิชัย
ลิ้งดูรายชื่อ https://drive.google.com/drive/folders/1HZS_UF4iw8t3NwuMeykNIaFLs5euciyE?usp=sharingโรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม