• Home
  • ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563


              โรงเรียนพรเจริญวิทยา ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม  ผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับฟังนโยบายการปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โดม 40 ปี  กำหนดการดังนี้

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
วันที่ 28 มิ.ย. 2563 เวลา 07.30 - 12.00 น.

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 07.30 - 12.00 น.

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 07.30 - 12.00 น.

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม