• Home
  • การประชุมรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอน โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพรเจริญ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การประชุมรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอน โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพรเจริญ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอพรเจริญร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ ชี้แจงรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอน โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพรเจริญ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา


โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม