• Home
  • ฝ่ายปกครองพรเจริญ ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ฝ่ายปกครองพรเจริญ ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน         วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนจากฝ่ายปกครองและทหารอำเภอพรเจริญ โดยมีการมาตรการความพร้อมทางด้านสาธารณสุขเบื้องต้น เช่น จุดล้างมือนักเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน เป็นต้น 

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม