• Home
  • ผอ. สพม 21 ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ผอ. สพม 21 ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563


                                    วันที่ 1 กรกฎาคม 2563   นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรเจริญวิทยา ในการเปิดเรียน แบบ New Normal ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น คัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ทุกอาคารเรียนมีเจลล้างมือ เว้นระยะห่างลดจำนวนนักเรียนในห้องเรียน โรงอาหาร การเข้าแถว พร้อมจัดให้เด็กนักเรียนในการมาโรงเรียนสัปดาห์ละครึ่งห้องเรียน


โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม