• Home
  • ประกาศเลื่อนการสอบ คัดเลือก ม.1 , ม. 4 เลื่อนสอบ ม 1 เดิม เป็นวันที่ 1 พ.ค. 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 8 พ.ค. 2564 เลื่อนสอบ ม 4 เดิม เป็นวันที่ 2 พ.ค. 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 9 พ.ค. 2564

ประกาศเลื่อนการสอบ คัดเลือก ม.1 , ม. 4 เลื่อนสอบ ม 1 เดิม เป็นวันที่ 1 พ.ค. 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 8 พ.ค. 2564 เลื่อนสอบ ม 4 เดิม เป็นวันที่ 2 พ.ค. 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 9 พ.ค. 2564

 

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม