• Home
  • รับสมัครนักเรียน 2564

รับสมัครนักเรียน 2564เปิดระบบรับสมัครนักเรียน วันที่ 24-28 เมษายน 2564

ผ่านระบบออนไลน์
เว็ปสมัคร http://regispcw.blhotspot.com/
เว็ปโรงเรียน www.pcw.ac.th
Youtube แนะนำการสมัคร https://www.youtube.com/watch?v=iH0EG4tf8rM


เอกสารส่งวันมอบตัวนักเรียน
1. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน ( นักเรียน,บิดา,มารดา )
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ( นักเรียน,บิดา,มารดา )
4. สำเนาใบเกิดนักเรียน
5. ใบผลการเรียน ปพ.1โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม