• Home
  • โรงเรียนพรเจริญวิทยา เดิมชื่อว่า "โรงเรียนศรีชมภูวิทยา"

โรงเรียนพรเจริญวิทยา เดิมชื่อว่า "โรงเรียนศรีชมภูวิทยา"โรงเรียนพรเจริญวิทยา เดิมชื่อว่า "โรงเรียนศรีชมภูวิทยา"


เปิดทำการ สอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2519 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50 ไร่ มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง 2 ห้องเรียน ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันจัดสร้างให้ มีนักเรียนในปีการศึกษาแรกจำนวน 96 คน


- พ.ศ. 2520
พ่อค้าประชาชน ในตำบลพรเจริญร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มเติมให้อีก 1 หลัง 4 ห้องเรียน


- พ.ศ. 2521
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือกันบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียนมูลค่า ประมาณ 15,000 บาท


- พ.ศ. 2522
ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “ศรีชมภูวิทยา” เป็น “โรงเรียนพรเจริญวิทยา” ตามชื่ออำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียน


- พ.ศ. 2523
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) ได้รับงบประมาณจำนวน 11 ล้านบาท


- พ.ศ. 2525
ได้รับเลือกเป็นโรงเรียน มพช.ดีเด่น และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่น ขนาดเล็ก


- พ.ศ. 2527
กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


- พ.ศ. 2530
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง งบประมาณ 5,500,000 บาท


- พ.ศ. 2531
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดหนองคายเข้าคัดเลือกโรงเรียนพระราชทานดีเด่น


- พ.ศ. 2533
ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดกลาง


- พ.ศ. 2534
ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาที่ ตำบลหนองหัวช้าง ในระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน


- พ.ศ. 2535
ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาที่ ตำบลดอนหญ้านาง ในระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน


- พ.ศ. 2536
กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนสาขาที่ตำบลหนองหัวช้างเป็นเอกเทศ


- พ.ศ. 2537
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง งบประมาณ 4,150,000 บาท


- พ.ศ. 2537
โรงเรียนสาขาที่หมู่บ้านนาคำ-เหล่าใหญ่ ได้รับให้เป็นเอกเทศ


- พ.ศ. 2540
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเจริญดี จาก ส.ส.ธรรมนูญ  เจริญดี งบประมาณ 217,286  บาท


- พ.ศ. 2540
ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำหลังอาคาร 3  งบประมาณ 180,000 บาท


- พ.ศ. 2540
สร้างสวนศรีพรเจริญ จากเงิน บำรุงการศึกษา  จำนวน  144,584 บาท


- พ.ศ. 2541
สร้างศูนย์คอมพิวเตอร์พรเจริญ จากเงิน บำรุงการศึกษา  จำนวน  210,614 บาท


- พ.ศ. 2541
สร้างห้องโสตทัศนศึกษา จากเงิน บำรุงการศึกษา  จำนวน  181,000 บาท


- พ.ศ. 2542
สร้าง ศาลาพรมพันห่าว  และกระถางคบเพลิง จากเงิน บำรุงการศึกษา จำนวน 183,701 บาท


- พ.ศ. 2552
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง จำนวน 4,000,000 บาท


- พ.ศ. 2559
ได้รับเงินบริจาคสร้างโดม 40 ปี จากคณะศิษย์เก่าทุกรุ่น จำนวน 2,000,000 บาท


- พ.ศ. 2559
ได้รับเงินงบประมาณสร้างห้องน้ำ จำนวน 400,000 บาท


- พ.ศ. 2561
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง งวดแรก จำนวน 3,000,000 บาท 


- พ.ศ. 2562
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรงวดที่ 2 งบประมาณ 12,000,000 บาทโรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม