• Home
  • ข้อมูลทั่วไป ของโรงเรียนพรเจริญวิทยา

ข้อมูลทั่วไป ของโรงเรียนพรเจริญวิทยาชื่อภาษาไทย
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
อักษรย่อภาษาไทย
พ.จ.ว.
ชื่อภาษาอังกฤษ
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
P.C.W.
วันจัดตั้ง
16 พฤษภาคม 2519
ที่ตั้ง
1 หมู่ 6 ถนนพังโคน – บึงกาฬ บ้านเอราวัณ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
ตราประจำโรงเรียน
ตราช้างเอราวัณล้อมด้วยรวงข้าว


ความหมาย
การพัฒนาชีวิตและสังคมเกิดจากผลรวมทางการศึกษา และ “เอราวัณ” เป็นชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน


ปรัชญา
คุณธรรม  นำความรู้


คำขวัญ
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง


คติพจน์
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


อัตลักษณ์
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”


สีประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นรัง


ทำเนียบผู้บริหาร
1)  นายอุทัย  เลิศล้ำ  (พ.ศ. 2519-2522)
2)  นายสมภาร  ร่มโพธิ์ทอง  (พ.ศ. 2522-2529)
3)  นายนิกร  จันทระ  (พ.ศ. 2529-2535)
4)  นายธรรมนูญ  เดชกุญชร  (พ.ศ. 2535-2540)
5)  นายคำมูล  แพงสวัสดิ์  (พ.ศ. 2540-2547)
6)  นายไพบูลย์  นาคเสน  (พ.ศ. 2547-2555)
7)  นายประยูร  ยวนยี  (พ.ศ. 2555-2558)
8)  นายอุทัย   วงศ์อามาตย์  (พ.ศ. 2558-2560)
9)  นายประภาส  ศรีสุพล  (พ.ศ. 25561-ปัจจุบัน)

โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม