• Home
  • อาคารสถานที่ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

อาคารสถานที่ โรงเรียนพรเจริญวิทยาอาคารสถานที่และบ้านพักครู
อาคารเรียน
5


โรงฝึกงาน
3


หอประชุม
2


ห้องประชุมศรีพรเจริญ
1


เรือนพยาบาล
1


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
1


สำนักงานมูลนิธิคุณตรีนุช
1


โดม
1


บ้านพักครู
10


โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม